Photo Bao Yenzhou
Stylist Makoto Washizu
Flower Megumi Shinozaki
Hair Hirotaka Okunuk
Make up Yousuke Toyoda
Model
Miho Shida
Ryusuke Kanno
Yuki Maeda
Katsunori Toyoda
Shohei Yamashita
Drected by sayo akasaka

You may also like

Back to Top